قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت نردبان خانگی و صنعتی

قیمت نردبان خانگی و صنعتی

 

 

نردبان های آهنی و آلومینیومی در مدل های خانگی و صنعتی

 

021-66761403

021-66763302

 0912-8100537

 

 


 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان 6 پله دو تیکه مفصلی 1/5 متریدوتیکه1,903,000
2نردبان 8 پله دو تیکه مفصلی 2/5 متریدوتیکه2,366,000
3نردبان 10 پله دو تیکه مفصلی 3 متریدوتیکه2,799,000
4نردبان 12 پله دو تیکه مفصلی 3/50متریدوتیکه3,187,000
5نردبان 14 پله دو تیکه مفصلی 4 متریدوتیکه3,721,000
6نردبان 16 پله دو تیکه مفصلی 4/50 متریدوتیکه4,087,000
7نردبان 18 پله دو تیکه مفصلی 5/20 متریدوتیکه4,688,000
8نردبان 20 پله دو تیکه مفصلی 6 متریدوتیکه5,298,000
9نردبان 12پله 4 تیکه مفصلی 4 متریچهار تیکه4,087,000
10نردبان 16پله 4 تیکه مفصلی 5 متریچهار تیکه4,904,000
11نردبان 20 پله 4 تیکه مفصلی 6 متریچهار تیکه5,754,000
12نردبان 24 پله 4 تیکه مفصلی 7/20 متریچهار تیکه6,777,000
13نردبان 28 پله 4 تیکه مفصلی 8 متریچهار تیکه7,509,000
14نردبان 32 پله 4 تیکه مفصلی 9/6 متریچهار تیکه8,554,000
15نردبان 6 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه5,526,000
16نردبان 7.5 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه6,739,000
17نردبان 9 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه7,965,000
18نردبان 3 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه2,652,000
19نردبان 4 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه3,421,000
20نردبان 5 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه4,535,000
21نردبان 6 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه5,526,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپینسه پله1,982,000
2نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپینچهارپله2,610,000
3نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپینپنج پله3,179,000
4نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپینشش پله3,812,000
5نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپینهفت پله4,449,000
6نردبان مدرن 14 پلهچهارده پله3,610,000
7نردبان مدرن 4 پلهچهارپله1,151,000
8نردبان مدرن 6 پلهشش پله1,666,000
9نردبان مدرن 8 پلههشت پله2,132,000
10نردبان مدرن 10 پلهده پله2,626,000
11نردبان مدرن 12 پلهدوازده پله3,110,000
12نردبان 6 پله ایران پایهشش پله1,626,000
13نردبان 5 پله ایران پایهپنج پله1,355,000
14نردبان 4 پله ایران پایهچهارپله1,087,000
15نردبان 3 پله ایران پایهسه پله810,000
16نردبان 2 پله ایران پایهدوپله541,000

برچسب ها: