قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت نردبان خانگی و صنعتی

قیمت نردبان خانگی و صنعتی

 

 

نردبان های آهنی و آلومینیومی در مدل های خانگی و صنعتی

 

021-66761403

021-66763302

 0912-8100537

 

 

 

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان 6 پله دو تیکه مفصلی 1/5 متریدوتیکه1,727,100
2نردبان 8 پله دو تیکه مفصلی 2/5 متریدوتیکه2,151,300
3نردبان 10 پله دو تیکه مفصلی 3 متریدوتیکه2,545,200
4نردبان 12 پله دو تیکه مفصلی 3/50متریدوتیکه2,898,700
5نردبان 14 پله دو تیکه مفصلی 4 متریدوتیکه3,383,500
6نردبان 16 پله دو تیکه مفصلی 4/50 متریدوتیکه3,716,800
7نردبان 18 پله دو تیکه مفصلی 5/20 متریدوتیکه4,262,200
8نردبان 20 پله دو تیکه مفصلی 6 متریدوتیکه4,817,700
9نردبان 12پله 4 تیکه مفصلی 4 متریچهار تیکه3,716,800
10نردبان 16پله 4 تیکه مفصلی 5 متریچهار تیکه4,459,150
11نردبان 20 پله 4 تیکه مفصلی 6 متریچهار تیکه5,231,800
12نردبان 24 پله 4 تیکه مفصلی 7/20 متریچهار تیکه6,161,000
13نردبان 28 پله 4 تیکه مفصلی 8 متریچهار تیکه6,827,600
14نردبان 32 پله 4 تیکه مفصلی 9/6 متریچهار تیکه7,777,000
15نردبان 6 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه5,024,750
16نردبان 7.5 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه6,127,670
17نردبان 9 متری 3 تیکه پله مربع پرشینسه تیکه7,241,700
18نردبان 3 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه2,411,880
19نردبان 4 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه3,110,800
20نردبان 5 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه4,123,830
21نردبان 6 متری دو تیکه پله مربع پرشیندوتیکه5,024,750
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1نردبان مدرن 4 پلهچهارپله1,047,370
2نردبان مدرن 6 پلهشش پله1,515,000
3نردبان مدرن 8 پلههشت پله1,939,200
4نردبان مدرن 10 پلهده پله2,388,650
5نردبان مدرن 12 پلهدوازده پله2,828,000
6نردبان مدرن 14 پلهچهارده پله3,282,500
7نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپینسه پله1,802,850
8نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپینچهارپله2,373,500
9نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپینپنج پله2,828,000
10نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپینشش پله3,262,300
11نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپینهفت پله3,651,150
12نردبان 6 پله ایران پایهشش پله1,479,650
13نردبان 5 پله ایران پایهپنج پله1,232,200
14نردبان 4 پله ایران پایهچهارپله989,800
15نردبان 3 پله ایران پایهسه پله737,300
16نردبان 2 پله ایران پایهدوپله492,880

برچسب ها: