قفسه فروشگاهی | قفسه بندی |09128100537|قفسه بندی فروشگاهی|قفسه انباری | قیمت قفسه بندی انباری

قیمت قفسه بندی انباری

 

قفسه بندی انباری تولید شده توسط شرکت نوین قفسه ضمن اینکه از  کیفیت بسیار عالی برخوردار است دارای قیمت بسیار مناسبی هم میباشد  .اگر قصد دارید انبار و یا فروشگاه خود را قفسه کنید لیست قیمت قفسه ما را نیز از کارشناسان فروش تهیه نمایید .جهت تماس با کارشناسان فروش صنایع قفسه بندی نوین قفسه با شماره های درج شده در ذیل تماس حاصل فرمایید .

 

021-66761403

021-66763302

0912-8100537

 

 

 

ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.7117,000
2صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.7132,000
3صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.7154,000
4صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.7146,000
5صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.7166,000
6صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.7193,000
7صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.7176,000
8صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.7199,000
9صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.7233,000
10صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.7208,000
11صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.7235,000
12صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.7272,000
13صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|30|0.9199,000
14صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|40|0.9252,000
15صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|50|0.9302,000
16صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی95|60|0.9353,000
17صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|30|0.9170,000
18صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|40|0.9216,000
19صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|50|0.9260,000
20صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی80|60|0.9305,000
21صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|30|0.9152,000
22صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|40|0.9191,000
23صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|50|0.9219,000
24صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی70|60|0.9269,000
25صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|30|0.7128,000
26صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|30|0.7145,000
27صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|30|0.7169,000
28صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|40|0.7161,000
29صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|40|0.7182,000
30صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|40|0.7213,000
31صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|50|0.7194,000
32صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|50|0.7220,000
33صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|50|0.7256,000
34صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید70|60|0.7227,000
35صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید80|60|0.7258,000
36صفحه قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید95|60|0.7299,000
37نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|1.579,500
38نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ150|4*4|296,000
39نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|1.5105,000
40نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ200|4*4|2126,000
41نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|1.5132,000
42نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*4|2159,000
43نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|1.5158,000
44نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*4|2190,000
45نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ250|4*8|2283,000
46نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای طوسی رنگ300|4*8|2334,000
47نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ150|4*4|1.587,000
48نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ200|4*4|1.5115,000
49نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ250|4*4|1.5145,000
50نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای سفید رنگ300|4*4|1.5174,000
51نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ150|4*4|1.587,000
52نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ200|4*4|1.5115,000
53نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ250|4*4|1.5145,000
54نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای قرمز رنگ300|4*4|1.5174,000
55نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ150|4*4|1.587,000
56نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ200|4*4|1.5115,000
57نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ250|4*4|1.5145,000
58نبشی قفسه انباری پیچ و مهره ای مشکی رنگ300|4*4|1.5174,000
59پیچ و مهره آچاری8 تایی17,000
60پیچ و مهره آچاری16 تایی34,000
61پیچ و مهره آچاری 32 تایی68,000
62پیچ و مهره آچاری64 تایی136,000
63گوشه قفسه فلزی (مثلثی)8 تایی51,000
64گوشه قفسه فلزی (مثلثی)16 تایی102,000
65گوشه قفسه فلزی (مثلثی) 32 تایی205,000
66گوشه قفسه فلزی (مثلثی)64 تایی410,000
ردیفعنوان کالانوع/ابعادقیمت
1قاب قفسه راک نیمه سنگین200|40|0/9647,000
2قاب قفسه راک نیمه سنگین200|50|0/9655,000
3قاب قفسه راک نیمه سنگین200|60|0/9675,000
4قاب قفسه راک نیمه سنگین200|80|0/9758,000
5قاب قفسه راک نیمه سنگین250|40|0/9777,000
6قاب قفسه راک نیمه سنگین250|50|0/9785,000
7قاب قفسه راک نیمه سنگین250|60|0/9792,000
8قاب قفسه راک نیمه سنگین250|80|0/9875,000
9قاب قفسه راک نیمه سنگین300|40|1/251,100,000
10قاب قفسه راک نیمه سنگین300|50|1/251,117,000
11قاب قفسه راک نیمه سنگین300|60|1/251,135,000
12قاب قفسه راک نیمه سنگین300|80|1/251,199,000
13بازو قفسه راک نیمه سنگین100|0/8|نارنجی160,000
14بازو قفسه راک نیمه سنگین150|0/8|نارنجی215,000
15بازو قفسه راک نیمه سنگین200|0/8|نارنجی270,000
16صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|40|0/7122,000
17صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|50|0/7160,000
18صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|60|0/7190,000
19صفحه قفسه راک نیمه سنگین50|80|0/7250,000
20قاب قفسه راک سنگین200|70|1/51,142,000
21قاب قفسه راک سنگین200|80|1/51,163,000
22قاب قفسه راک سنگین200|90|1/51,182,000
23قاب قفسه راک سنگین200|100|1/51,203,000
24قاب قفسه راک سنگین200|120|1/51,249,000
25قاب قفسه راک سنگین250|70|1/51,313,000
26قاب قفسه راک سنگین250|80|1/51,334,000
27قاب قفسه راک سنگین250|90|1/51,354,000
28قاب قفسه راک سنگین250|100|1/51,375,000
29قاب قفسه راک سنگین250|120|1/51,420,000
30قاب قفسه راک سنگین300|70|1/51,598,000
31قاب قفسه راک سنگین300|80|1/51,623,000
32قاب قفسه راک سنگین300|90|1/51,648,000
33قاب قفسه راک سنگین300|100|1/51,671,000
34قاب قفسه راک سنگین300|120|1/51,728,000
35قاب قفسه راک سنگین350|70|1/51,820,000
36قاب قفسه راک سنگین350|80|1/51,843,000
37قاب قفسه راک سنگین350|90|1/51,868,000
38قاب قفسه راک سنگین350|100|1/51,893,000
39قاب قفسه راک سنگین350|120|1/51,948,000
40قاب قفسه راک سنگین400|70|1/52,093,000
41قاب قفسه راک سنگین400|80|1/52,120,000
42قاب قفسه راک سنگین400|90|1/52,148,000
43قاب قفسه راک سنگین400|100|1/52,177,000
44قاب قفسه راک سنگین400|120|1/52,243,000
45قاب قفسه راک سنگین450|70|1/52,299,000
46قاب قفسه راک سنگین450|80|1/52,327,000
47قاب قفسه راک سنگین450|90|1/52,355,000
48قاب قفسه راک سنگین450|100|1/52,384,000
49قاب قفسه راک سنگین450|120|1/52,450,000
50قاب قفسه راک سنگین500|70|1/52,609,000
51قاب قفسه راک سنگین500|80|1/52,630,000
52قاب قفسه راک سنگین500|90|1/52,660,000
53قاب قفسه راک سنگین500|100|1/52,693,000
54قاب قفسه راک سنگین500|120|1/52,757,000
55قاب قفسه راک سنگین550|70|1/52,805,000
56قاب قفسه راک سنگین550|80|1/52,834,000
57قاب قفسه راک سنگین550|90|1/52,867,000
58قاب قفسه راک سنگین550|100|1/52,900,000
59قاب قفسه راک سنگین550|120|1/52,976,000
60قاب قفسه راک سنگین600|70|1/53,077,000
61قاب قفسه راک سنگین600|80|1/53,113,000
62قاب قفسه راک سنگین600|90|1/53,148,000
63قاب قفسه راک سنگین600|100|1/53,184,000
64قاب قفسه راک سنگین600|120|1/53,270,000
65قاب قفسه راک سنگین650|70|1/53,296,000
66قاب قفسه راک سنگین650|80|1/53,307,000
67قاب قفسه راک سنگین650|90|1/53,355,000
68قاب قفسه راک سنگین650|100|1/53,391,000
69قاب قفسه راک سنگین650|120|1/53,478,000
70قاب قفسه راک سنگین700|70|1/53,559,000
71قاب قفسه راک سنگین700|80|1/53,598,000
72قاب قفسه راک سنگین700|90|1/53,638,000
73قاب قفسه راک سنگین700|100|1/53,677,000
74قاب قفسه راک سنگین700|120|1/53,775,000
75بازو قفسه راک سنگین115|1/5|نارنجی270,000
76بازو قفسه راک سنگین156|1/5|نارنجی340,000
77بازو قفسه راک سنگین194|1/5|نارنجی408,000
78بازو قفسه راک سنگین230|1/5|نارنجی478,000
79بازو قفسه راک سنگین270|1/5|نارنجی546,000
80صفحه قفسه راک سنگین37|70|0/9187,000
81صفحه قفسه راک سنگین37|80|0/9212,000
82صفحه قفسه راک سنگین37|90|0/9236,000
83صفحه قفسه راک سنگین37|100|0/9260,000
84صفحه قفسه راک سنگین37|120|0/9305,000
85صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|70|0/9192,000
86صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|80|0/9216,000
87صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|90|0/9240,000
88صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|100|0/9266,000
89صفحه قفسه راک سنگین (گالوانیزه)37|120|0/9313,000

برچسب ها: